Hyundai Sonata (2011-2014, Exc. Hybrid) TruHart Sport Shocks (TH-K501)