Hyundai Elantra (Sedan, 2011-2016) TruHart Sport Shocks (TH-K503)