Honda S2000 (2000-2009) TruHart Sport Shocks (TH-H504)